Vedtægter

Vedtægter for foreningen Jurafonden af 2009 til minde om Vilhelm Buhl

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Jurafonden af 2009 til minde om Vilhelm Buhl (”Jurafonden”).

Jurafondens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2 Formål

Jurafondens formål er efter ansøgning at yde støtte til jurastuderende ved det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet til (a) konkrete aktiviteter, der kan fremme studiemiljøet på jurastudiet i København, og (b) studieophold i udlandet af minimum 3 måneders varighed.

Efter ansøgning ydes der endvidere støtte til Juridisk Diskussionsklubs aktiviteter.

Støtte i henhold til stk. 2 ydes, når det i ansøgningen er sandsynliggjort, at det ikke vil være muligt eller forsvarligt at finansiere den pågældende aktivitet på anden måde, herunder ved Juridisk Diskussionsklubs egne midler.

§ 3 Kapital

Jurafondens kapital administreres af Jurafondens bestyrelse, jf. § 5. Anbringelse af Jurafondens midler må ske i obligationer, aktier eller lignende værdipapirer under forudsætning af, at placeringen af Jurafondens midler til stadighed sker med betryggende sikkerhed for midlernes bevaring, herunder en passende spredning i risici, løbetid mv., og alene når bestyrelsen finder det forsvarligt.

Der skal til enhver tid være midler i Jurafonden til imødekommelse af et akut behov for likvider i Juridisk Diskussionsklub, jf. § 2, stk. 2.

§ 4 Medlemmer

Ethvert medlem af Juridisk Diskussionsklub er medlem af Jurafonden.

§ 5 Bestyrelse

Jurafonden ledes af en bestyrelse bestående af 3-8 medlemmer.

Ét medlem udgøres af den siddende formand for Juridisk Diskussionsklub og to, fire eller seks medlemmer valgt på Jurafondens generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en kasserer valgt blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges årligt på den ordinære generalforsamling i Jurafonden.

§ 6 Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen mødes mindst to gange om året, og når det af bestyrelsen i øvrigt anses for nødvendigt.

Ethvert bestyrelsesmedlem kan indkalde til bestyrelsesmøde i Jurafonden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede under forudsætning af, at formanden er til stede.

Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt de mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsens arbejde er ulønnet.

§ 7 Tegning

Jurafonden tegnes af formanden og kassereren i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Jurafondens bestyrelse kan meddele særlig fuldmagt til at tegne Jurafonden i nærmere angivne anliggender.

§ 8 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling i Jurafonden afholdes årligt i januar måned samtidig med Juridisk Diskussionsklubs ordinære generalforsamling.

På den ordinære generalforsamling skal der træffes afgørelse om:

  • Valg af      dirigent
  • Godkendelse      af regnskab
  • Valg af      bestyrelsesmedlemmer
  • Eventuelt

Ethvert medlem er stemmeberettiget på Jurafondens generalforsamling med én stemme. Der kan alene stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

§ 9 Revision og regnskab

Jurafondens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen aflægger hvert år regnskab over Jurafondens formue og dens indtægter og udgifter.

Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt revisor.

§ 10 Ændring af vedtægterne

Forslag til ændring af vedtægterne tilsendes formanden, der forelægger forslaget for bestyrelsen til afstemning.

Til ændring af formålsbestemmelsen i vedtægternes § 2 kræves, at hele bestyrelsen stemmer herfor.

Til ændring af vedtægterne i øvrigt kræves, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Vedtægtsændringer vedtages endeligt ved generalforsamlingens vedtagelse, når minimum 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer afgives til fordel for forslaget.

§ 11 Ophævelse

Til ophævelse af Jurafonden kræves, at hele bestyrelsen stemmer herfor og vedtages endeligt ved generalforsamlingens vedtagelse, når minimum 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer afgives til fordel for forslaget.

I tilfælde af Jurafondens ophævelse kan Jurafondens midler alene anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen i vedtægternes § 2, dog ikke § 2, stk. 1, litra b.

-ooOoo-

Som vedtaget af Jurafondens generalforsamling 20. januar 2014, ændret på Jurafondens generalforsamling 20. januar 2015 og ændret på Jurafondens generalforsamling den 6. februar 2018.