Årsregnskab 2017

Foreningen Jurafonden af 2009 til minde om Vilhelm Buhl (“Jurafonden”) har aflagt årsregnskab per 31. december 2017. Regnskabet viser, at Jurafonden er økonomisk velfunderet.

Jurafonden har igen i 2017 modtaget ganske få ansøgninger om legatstøtte o.l. I 2017 er der alene ydet økonomisk støtte for 3.000 kr. Dette har bl.a. betydet, at Jurafonden har opbygget et større indestående på vores driftsbankkonto på knap 100.000 kr. Bestyrelsen er fortsat opmærksom på det lave aktivitetsniveau og konsekvenserne heraf for Jurafondens økonomi. Det er ikke Jurafondens formål et opbygge reserver i det niveau, som har været tilfældet i 2016 og 2017. Ubalancen mellem indtægter og udgifter har i 2017 været markant større end de to foregående år. Bestyrelsen ønsker et højere aktivitetsniveau, men det er en vedtægtsmæssig forudsætning for et højere aktivitetsniveau, at Jurafonden modtager flere ansøgninger. Jurafonden har de sidste 2-3 år forsøgt at skabe et højere aktivitetsniveau ved hjælp af diverse PR-tiltag, herunder fx tilstedeværelse på JD’s Karrieredag, plakater på jurastudiet, uddeling af flyers, sponsorering af Jurabarer, mm. Tiltagene har ikke skabt det i bestyrelsen ønskede aktivitetsniveau.

På den baggrund har Jurafondens bestyrelse på foreningens ordinære generalforsamling den 6. februar 2018 fremsat og fået vedtaget et forslag om udvidelse af Jurafondens formålsbestemmelser, således at denne også omfatter økonomisk støtte til studieophold i udlandet af minimum 3 måneders varighed. Formålet med vedtægtsændringen er at give de studerende yderligere incitament til at ansøge Jurafonden om økonomisk støtte. Ved at imødekomme sådanne ansøgninger kan Jurafonden igen fuldt ud opfylde sit grundformål om at forbedre studiemiljøet ved Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet.

I 2017 modtog Jurafonden 51.000 kr. fra Juridisk Diskussionsklub (JD) som en andel af JD’s driftsresultat for regnskabsåret 2016 i henhold til reglen i JD’s  vedtægter § 23.

Kommentarer til årsregnskabet for 2017

Jurafonden har i 2017 alene udbetalt 3.000 kr. i uddelinger, legater, mv. Dette skyldes, at Jurafonden har modtaget ganske få ansøgninger om økonomisk støtte i 2017. Der er enighed i bestyrelsen om, at uddelingsbeløbet er for lavt.

Jurafonden fik i 2017 overført 51.000 kr. fra JD. Det er det højeste niveau i 3 år.

Posten ”generelle omkostninger” omfatter interne driftsomkostninger, vedligeholdelse af hjemmesiden og indkøb af Jurafonden-bannere (3.562,50 kr.). Posten ligger dobbelt så højt som sidste år, men på samme niveau som forrige år.

Posten ”PR, konkurrencer” indeholder primært udgifter til en madbod til Jurabar den 13. oktober 2017. Posten ligger væsentligt højere end sidste år, men på nogenlunde samme niveau som forrige år.

Årsregnskab 2017 (DKK)

Gebyrer mv.

-783,88

Uddelinger

-3.000,00

Overført fra JD

51.000,00

Udbytte mv.

20.775,35

Generelle omkostninger

-7.728,57

PR, konkurrencer

-14.375,00

Indtægter

71.775,35

Udgifter

-25.887,45

Årets resultat

45.887,90

Kontant indestående

96.561,01

Depot

292.864,20

Debitorer

0