Årsregnskab 2016

Bestyrelsesberetning og årsregnskab for 2016

 

Bestyrelsesberetning

Regnskabsåret 2016 (1. januar – 31. december 2016)

Foreningen Jurafonden af 2009 til minde om Vilhelm Buhl har aflagt årsregnskab per 31. december 2016. Som det fremgår af regnskabet, er foreningen økonomisk velfunderet.

Foreningen har i 2016 ikke modtaget lige så mange ansøgninger som i 2015, ligesom en række ansøgninger ikke er blevet imødekommet. Af denne grund er antallet af uddelinger i år også lidt lavere end sidste år, men aktivitetsniveauet har dog efter bestyrelsens mening overordnet set været fornuftigt. Der er udbetalt midler til Opening Projects, Young VAT Link og i forbindelse med Jurafondens Idé-konkurrence.

Bestyrelsens fokus har igen i år været at højne kendskabet til foreningen og dens virke på Det Juridiske Fakultet med henblik på at opfordre de jurastuderende til at søge midler til initiativer, som gavner studiemiljøet. Vi har i den forbindelse gjort en indsats for at øge vores PR-aktiviteter på de sociale medier, afholdt en idé-konkurrence, hvor vi bad de jurastuderende komme med ideer til tilskudsværdige initiativer, og gæstet Juridisk Diskussionsklubs Jurabar.

Foreningen vil i 2017 fastholde dette fokus, ikke mindst i lyset af årets nedgang i kvalificerede ansøgninger.

Juridisk Diskussionsklub har meddelt Jurafonden, at der på baggrund af Juridisk Diskussionsklubs resultat i regnskabsåret 2016 forventeligt vil ske overførsel af midler til Jurafonden i overensstemmelse med Juridisk Diskussionsklubs vedtægter. Jurafondens bestyrelse vil tilrettelægge foreningens fremtidige drift i overensstemmelse hermed.

 

Årsregnskab 2016 (DKK)

Gebyrer mv.

-739,25

Uddelinger

-40.845,00

Overført fra JD

35.411,00

Udbytte mv.

22.342,01

Generelle omkostninger

-2.902,00

PR, konkurrencer

-1.000,00

Indtægter

57.753,01

Udgifter

-45.486,25

Årets resultat

12.266,76

Kontant indestående

51.691,11

Depot

304.782,00

Debitorer

0

Posten ”Generelle omkostninger” omfatter en række omkostninger som er afholdt i forsøget på at højne kendskabet til foreningen og dets virke på Det Juridiske Fakultet i form af PR og konkurrenceaktivitet. Dette er blandt andet sket i samarbejde med Juridisk Diskussionsklub i forbindelse med Jurabaren og ved konkurrencer på Facebook.

Indtægtssiden består af udbytte fra foreningens midler placeret i aktier og obligationer, samt den årlige tildeling fra Juridisk Diskussionsklub. Såvel aktier som obligationer er placeret i en lavrisiko-gruppe, hvorfor afkastet er beskedent, men dog efter bestyrelsens opfattelse meget tilfredsstillende.

Foreningens aktiver består dels af en post værdipapirer (aktier og obligationer) med en samlet værdi på kr. 304.782,00, dels af et kontant indestående på foreningens driftskonto på kr. 51.691,11.

Ovenstående redegørelse og regnskab er tiltrådt af den samlede bestyrelse, der har gennemgået foreningens økonomi og de dertilhørende bilag i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende beretning.