Årsregnskab 2015

Bestyrelsesberetning 2015

Regnskabsåret 2015 (1. januar – 31. december 2015)

Foreningen Jurafonden af 2009 til minde om Vilhelm Buhl har aflagt årsregnskab per 31. december 2015. Foreningens regnskab viser ligesom sidste år en større drift i år i forhold til årene før 2014, herunder en række udbetalinger til tiltag i overensstemmelse med foreningens formål. I den forbindelse er der udbetalt midler til Juridisk Vinklub, Juridisk Basketball Klub og ikke mindst i forbindelse med vores Bonus Pater-konkurrence.

Posten ”Generelle omkostninger” omfatter en række omkostninger som er afholdt i forsøget på at højne kendskabet til foreningen og dets virke på Det Juridiske Fakultet i form af PR og konkurrenceaktivitet. Dette er blandt andet sket i samarbejde med Juridisk Diskussionsklub i forbindelse med Jurabaren og ved konkurrencer på Facebook.

Indtægtssiden består udelukkende af udbytte fra foreningens midler placeret i aktier og obligationer, idet den årlige tildeling fra Juridisk Diskussionsklub udeblev. Det bemærkes, at dette er udtryk for en fejl og at beløbet som vedtaget ved Juridisk Diskussionsklubs generalforsamling 2015 er overført til Jurafonden efter den 31/12 2015. Såvel aktier som obligationer er placeret i en lavrisiko-gruppe, hvorfor afkastet er beskedent, men dog efter bestyrelsens opfattelse meget tilfredsstillende.

Foreningens aktiver består af en aktiepost med en værdi på kr. 53.035, en post i en aktieinvesteringsforening med en værdi på kr. 143.843 og en post i en obligationsinvesteringsforening med en værdi på kr. 95.874.

Endelig har foreningen i alt lige under kr. 31.000 på driftskontoen.

Juridisk Diskussionsklub har meddelt Jurafonden, at der på baggrund af Juridisk Diskussionsklubs resultat i regnskabsåret 2015 forventeligt vil ske tildeling af midler til Jurafonden i overensstemmelse med Juridisk Diskussionsklubs vedtægter. Jurafondens bestyrelse forventer at tilrettelægge foreningens drift i overensstemmelse hermed.

Ovenstående redegørelse er tiltrådt af den samlede bestyrelse, der har gennemgået foreningens økonomi og de dertilhørende bilag i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende beretning.

 

Årsregnskab 2015 (DKK)

Gebyrer mv.

-312,75

Uddelinger

-19.320,74

Overført fra JD

0

Udbytte mv.

17.706,86

Generelle omkostninger

-6.186,00

PR, konkurrencer

-13.057,15

Indtægter

17.706,86

Udgifter

-38.876,64

Årets resultat

-21.169,78

Kontant indestående

30.819,10

Depot

292.752,60

Debitorer

7.500,00