Årsregnskab 2014

Bestyrelsesberetning 2014

Regnskabsåret 2014 (1. januar – 31. december 2014)

Foreningen Jurafonden af 2009 til minde om Vilhelm Buhl har aflagt årsregnskab per 31. december 2014. Foreningens regnskab viser en større drift i år i forhold til de seneste år, herunder en række udbetalinger til tiltag i overensstemmelse med foreningens formål. I den forbindelse er der udbetalt midler til Vin på Jura, Juridisk Skytte- og Jagtforening og Ung Ret.

Posten ”Generelle omkostninger” omfatter en række poster, der er udtryk for engangsinvesteringer, blandt andet i form af et fornyet grafisk udtryk, herunder nyt logo, ny hjemmeside og sider på Facebook og LinkedIn. Derudover er der afholdt en række omkostninger i forsøget på at højne kendskabet til foreningen og dets virke på Det Juridiske Fakultet i form af udvidet PR og konkurrenceaktivitet. Dette er blandt andet sket i samarbejde med Juridisk Diskussionsklub i forbindelse med Jurabaren og ved konkurrencer på Facebook.

Indtægtssiden består af den årlige tildeling fra Juridisk Diskussionsklub samt udbytte fra foreningens midler placeret i aktier og obligationer. Såvel aktier som obligationer er placeret i en lavrisiko-gruppe, hvorfor afkastet er beskedent, men dog efter bestyrelsens opfattelse absolut tilfredsstillende.

Foreningens aktiver består af en aktiepost med en værdi på kr. 54.000, en post i en aktieinvesteringsforening med en værdi på kr. 155.000 og en post i en obligationsinvesteringsforening med en værdi på kr. 99. Til sammenligning var værdien af selvsamme aktiver ved udgangen af 2013 henholdsvis kr. 55.000, kr. 133.000 og kr. 95.000. Kursændringerne i aktivposterne er ikke medtaget på årsregnskabet, da der er tale om urealiserede nettoværdiudsving, der af forsigtighedshensyn ikke bogføres som indtægter.

Endelig har foreningen i alt kr. 51.000 på driftskontoen.

Juridisk Diskussionsklub har meddelt Jurafonden, at der på baggrund af Juridisk Diskussionsklubs resultat i regnskabsåret 2014 forventeligt vil ske tildeling af midler til Jurafonden i overensstemmelse med Juridisk Diskussionsklubs vedtægter. Jurafondens bestyrelse forventer at tilrettelægge foreningens drift i overensstemmelse hermed.

Ovenstående redegørelse er tiltrådt af den samlede bestyrelse, der har gennemgået foreningens økonomi og de dertilhørende bilag i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende beretning.

 

Årsregnskab 2014

Gebyrer mv.

807,50 DKK

Uddelinger

46.084,00 DKK

Overført fra JD

47.380,00 DKK

Udbytte mv.

6.978,69 DKK

Generelle omkostninger (hjemmeside mv.)

23.884,20 DKK

Forplejning

209,00 DKK

PR, konkurrencer mv.

22.520,00 DKK

Indtægter

54.358,69 DKK

Udgifter

93.504,70 DKK

Årets resultat

-39.146,01 DKK

Kontant indestående

51.988,88 DKK

Depot

308.752,80 DKK

Kortfristet gæld

3.216,00 DKK